นโยบายคุณภาพ

“เราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า”

เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามอุดมการณ์ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการโดย ใช้หลักเป้าหมาย Q.C.D.S

Q  =  คุณภาพเพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้า

C  =  ต้นทุนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

D  =  จัดส่งมอบได้ตามกำหนดที่ตกลง

S  =  ยึดถือความพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริษัทสามารถสนองเป้าหมายคุณภาพตามความต้องการและข้อกำหนดให้ลูกค้าพอใจ

2. เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

3. เพื่อสร้างความมั่นใจว่า การพัฒนาของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ และอย่างมีทิศทาง

4. เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจระบบของบริษัท และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

5. เพื่อให้ระบบคุณภาพของบริษัทเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามแนวทาง มาตรฐาน ISO 9001:2015

นโยบายสิ่งแวดล้อม

    กลุ่มบริษัท ฟ้าใส สหกิจ มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน เราจึงได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรขึ้นตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติดังนี้

1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ รวมถึงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2) ควบคุมการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ การคัดแยกและการกำจัดขยะอันตราย ควบคุมการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งควบคุมการปล่อยควันที่เกิดจากกระบวนการผลิตสู่บรรยากาศ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3) ปฏิบัติตามเกณฑ์ของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้สารเคมีต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ RoHS (Restriction of Hazardous Substance) คือ ข้อบังคับการใช้สารเคมีต้องห้ามที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์

4) ควบคุมการใช้ทรัพยากร เช่น ไฟฟ้า, กระดาษ, น้ำมันรถ และวัตถุดิบ/ชิ้นส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการลดการใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็น, ลดการสูญเปล่า และการหาวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่

5) มุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดของ ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่อง

      บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดำเนินการเพื่อบรรลุผลตามกรอบนโยบายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ

1) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ และการผูกพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

2) การป้องกันภาวะมลพิษที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กรและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3) การเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

4) การสร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท ฯ

        นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้เข้าใจ อีกทั้งยังเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณะ โดยวิธีการติดประกาศหน้าบริษัท ฯ และจัดพิมพ์ในเอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น