Extension cord

WE ARE WELCOME FOR ALL CUSTOMIZED DESIGN DUE TO CUSTOMER SPECIFCATOIN

รางปลั๊กไฟฟ้า มีกำลังไฟตั้งแต่ 10A 16A มี Overload ตัดไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟเกิน มีช่องเสียบ 3 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง ฯ มี USB ใช้งานได้สะดวกตามต้องการ มีสวิทซ์เปิดปิดการใช้งาน มีม่านนิรภัยป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิด รูปแบบสวยงามทนต่อการใช้งาน ผลิตจากวัสดุ PC-V0 ทนไฟและไม่ลามไฟ ได้มาตรฐาน มอก.2532-2555