Wiring Harness

WE ARE WELCOME FOR ALL CUSTOMIZED DESIGN DUE TO CUSTOMER SPECIFCATOIN

เครื่องตัด ปอกสายไฟ และเครื่องย้ำ TERMINAL ช่วยให้งานผลิตชุดสายไฟ (WIRE HARNESS) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูง จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ มากมาย